Statut | MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW

Statut

S T A T U T
MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNIKÓW
KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO
“KONIN” S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Nazwa Związku brzmi:
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Górników Kopalni Węgla Brunatnego “Konin” S.A.

2. Terenem działalności Związku jest obszar PAK KWB „KONIN” S. A. oraz obszar podmiotów gospodarczych wydzielonych lub powiązanych kapitałowo z PAK KWB „KONIN” S. A. i innych podmiotów przejmujących pracowników będących członkami Związku w tych podmiotach.

3. Siedzibą władz Związku jest Kopalnia Węgla Brunatnego “Konin” S.A. 62-540 Kleczew.

4. Związek posiada osobowość prawną i jest reprezentowany w sposób określony Statutem.

§ 2

1. Związek w swej działalności jest samorządną, niezależną organizacją ludzi pracy.
2. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Górników Kopalni Węgla Brunatnego “Konin” S.A. w działalności statutowej nie podlega kontroli administracji państwowej oraz organizacji politycznych i społecznych.

§ 3

1. Związek zrzesza na zasadach dobrowolności bez względu na przekonania i światopogląd pracowników zatrudnionych w terenie działalności Związku. Członkiem Związku może zostać również osoba, która była zatrudniona w KWB “Konin” S.A. i przeszła na emeryturę lub rentę.
2. Związek reprezentuje interesy pracowników zrzeszonych w Międzyzakładowym Związku Zawodowym Górników KWB ”Konin” S.A.
3. Związek może również w zakresie ustalonym Ustawą o Związkach Zawodowych, występować w imieniu pracowników nie zrzeszonych na ich wniosek.

§ 4

1. Związek działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawą o Związkach Zawodowych, Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz z ratyfikowanymi przez RP konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.
2. Związek współdziała z innymi Związkami Zawodowymi na zasadzie partnerstwa.
3. Związek może zawierać porozumienia z innymi związkami zawodowymi oraz podejmować wspólne działania w celu obrony interesów związkowych i praw pracowniczych.

§ 5

Związek prowadzi działalność we wszystkich komórkach organizacyjnych PAK KWB „KONIN” S. A., w podmiotach gospodarczych wydzielonych lub powiązanych kapitałowo z PAK KWB „KONIN” S. A. oraz w innych podmiotach przejmujących pracowników będących członkami Związku w tych podmiotach.

§ 6

Odznakami zewnętrznymi Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników KWB ”Konin” S.A. są:
1. Sztandar
2. Znaczek
3. Odznaka Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników KWB ”Konin” S.A.
4. Flaga w kolorze zielono-czarnym.

II. Cele i zadania Związku:

§ 7

1. Nadrzędnym celem Związku jest reprezentowanie, obrona interesów i praw wszystkich członków związku, a w szczególności:
a) ochrona miejsc pracy,
b) dążenie do zapewnienia godnych warunków życia i pracy,
c) ochrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych pracowników, emerytów i ich rodzin,
d) zabezpieczenie praw pracowniczych wynikających z wykonywanej pracy zawodowej,
e) wpływanie na kształtowanie polityki cenowej i sytuacji rynkowej oraz kosztów utrzymania pracowników i ich rodzin,
f) ochranianie, pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji górniczego stanu,

g) kształtowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich,
h) współpraca z innymi związkami krajowymi i zagranicznymi, a także solidaryzowanie się z ludźmi pracy na całym świecie w ich dążeniu do umacniania pokoju, przyjaźni i współpracy,
i) prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Związek reprezentuje i broni praw i interesów pracowników w zakresie:
a) wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń na rzecz pracowników,
b) racjonalnego zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem właściwego doboru kadr,
c) bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) inicjowania, zawierania i wypowiadania zbiorowych układów pracy,
e) podejmowania interwencji na rzecz zaspokojenia roszczeń pracowniczych,
f) zgłaszania sprzeciwu wobec decyzji naruszających interes pracowniczy i niezgodnych z prawem pracy,
g) występowania z wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności osób winnych naruszania praw pracowniczych,
h) organizowania akcji protestacyjnych załogi w przypadku rażącego naruszania istotnych interesów pracowniczych, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych, proklamowanie strajku, zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych,
i) współdziałania z kierownictwem zakładu pracy oraz organizacjami społecznymi na rzecz zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych, mieszkaniowych, kulturalno-oświatowych pracowników i ich rodzin,
j) rozpatrywania i wydawania opinii w sprawie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
k) sprawowania wspólnie z Inspekcją Pracy i innymi uprawnionymi organami nadzoru nad ochroną zdrowia pracowników i przestrzeganiem prawa pracy
l) udzielania związkowej pomocy materialnej w przypadkach losowych,
m) zajmowania stanowiska wobec kierownika zakładu pracy w sprawach dotyczących praw i interesów załogi, zasad sprawiedliwości społecznej, jawności decyzji dotyczących załogi,
n) współdziałania z administracją zakładu pracy oraz organizacjami społecznymi przy wdrażaniu postępu technicznego i prawidłowej organizacji pracy,
o) dbanie o awans zawodowy i społeczny członków Związku,
p) poprawiania warunków pracy kobiet i młodocianych,
q) otaczania opieką członków Związku przebywających na rencie lub emeryturze,
r) świadczeń chorobowych, emerytalno-rentowych i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
s) wypoczynku po pracy i kultury fizycznej, turystyki oraz wczasów pracowniczych,
t) ochrona środowiska naturalnego,
u) współuczestniczenia w kształtowaniu i realizacji zadań gospodarczych Zakładów, działania na rzecz pomnażania i sprawiedliwego podziału wytworzonego dochodu,
v) podejmowanie własnej działalności gospodarczej,

III. Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§ 8

1. Członkiem Związku może zostać każdy pracownik zatrudniony w PAK KWB „KONIN” S. A. w którejkolwiek z komórek organizacyjnych Spółki, w podmiotach gospodarczych wydzielonych lub powiązanych kapitałowo z PAK KWB „KONIN” S. A. oraz innych podmiotach przejmujących pracowników z PAK KWB „KONIN” S. A. bez względu na płeć, wiek, narodowość, wyznanie, podstawę stosunku pracy i na zajmowane stanowisko.
2. Członkiem Związku może zostać osoba związana z działalnością KWB ”Konin” S.A., Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, Centrum Kształcenia Praktycznego, jak również, która przeszła na emeryturę lub rentę albo czasowo pozostaje bez pracy (do 6 miesięcy) i w chwili przejścia była członkiem Związku.

§ 9

1. Członkiem Związku może być osoba uznająca Statut Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników Kopalni Węgla Brunatnego “Konin” S.A.
2. Podstawą przyjęcia do Związku jest dobrowolne złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej i przyjęcie Uchwały Zarządu o wstąpieniu.
Data podjęcia Uchwały przez Zarząd Związku jest datą wstąpienia do Związku.
3. Dowodem przynależności do Związku jest ważna legitymacja związkowa.
4. Członek Związku nie może być równocześnie członkiem innego Związku
Zawodowego.

§ 10

1. Do stażu związkowego zalicza się niżej wymienione okresy:
a) przynależności do poprzednich związków działających w KWB ”Konin” S.A.,
b) przynależności do innych związków zawodowych w kraju i za granicą, oraz na wyższych uczelniach,
c) odbywania czynnej służby wojskowej,
d) sezonowego pozostawania bez pracy, jeżeli podjęcie pracy nastąpiło w kolejnym sezonie,
e) w czasie pozostawania bez pracy nie dłużej niż 6 miesięcy, chyba że stosunek pracy rozwiązany został bez wypowiedzenia z winy pracownika,
f) urlopu macierzyńskiego i wychowawczego,
2.Okresy przerwy w zatrudnieniu (opisane w pkt. 1 podpkt. d, e, f) zalicza się do stażu
związkowego po opłaceniu składek za okres przerwy. Wysokość składki na

wniosek zainteresowanego ustala każdorazowo Międzyzakładowy Zarząd stosowną
uchwałą.

§ 11

1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
a) wystąpienia ze Związku w drodze pisemnego oświadczenia o
rezygnacji z członkostwa,
b) skreślenia z ewidencji (z listy członków) po upływie 3 miesięcy zalegania z opłatą składki członkowskiej lub zatrudnienia się w innym przedsiębiorstwie. Członkostwo wobec emerytów i rencistów w Związku ustaje po upływie trzech miesięcy zalegania z opłatą składki członkowskiej. W przypadkach uzasadnionych i udokumentowanych dotyczy leczenia szpitalnego i poszpitalnego na wniosek grupy związkowej “Klub Seniora” okres ten może być przedłużony o 9 miesięcy.
W przypadku śmierci w/w członka Związku przyznanie zapomogi losowej
ustaje z dniem wypisania aktu zgonu,
c) wykluczenia Uchwałą Zarządu w przypadku postępowania niezgodnego ze Statutem Związku i naruszenie obowiązujących przepisów i uchwał władz Związku,
d) popełnienia czynu nie dającego się pogodzić z zasadami współżycia społecznego,
e) zgonu członka Związku.

2. Ponowne przyjęcie byłego członka Związku /emeryta i rencisty /w poczet Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników jest możliwe z chwilą wypisania deklaracji i podjęcia Uchwały przez Zarząd.
Wyżej wymieniony członek nabywa praw dotyczących świadczeń statutowych po nieprzerwanym opłacaniu składek członkowskich minimum 48 miesięcy.

§ 12

Członek Związku ma prawo:

1. Uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku.
2. Uczestniczyć w posiedzeniach władz Związku w przypadku kiedy podejmowane są Uchwały dotyczące jego osoby.
3. Wybierać i odwoływać członków władz Związku oraz być wybranym do tych władz.
4. Oceniać działalność władz Związku.
5. Korzystać z wszelkiego rodzaju świadczeń statutowych.
6. Korzystać ze wszystkich urządzeń leczniczych, wypoczynkowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i organizacji, których Związek jest członkiem.
7. Być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i działaniach Związku, kwestionować je w trybie odwołania do wyższej władzy związkowej (Międzyzakładowa Konferencja Delegatów).
8. Korzystać z bezpłatnych porad i pomocy prawnej Związku w obronie swych praw i interesów pracowniczych.
9. Brać udział w strajkach i innych formach protestu organizowanego przez Związek, na zasadach dobrowolności zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych.

§ 13
Obowiązki członka Związku:

1. Branie czynnego udziału w życiu Związku.

2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Związku.

3. Regularne Opłacanie składki członkowskiej.

4. Przestrzeganie zasady koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i na stanowisku pracy.

5. Ochrona i pomnażanie własności stanowiącej wspólne dobro wszystkich pracujących.

6. Przestrzeganie obowiązującego porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 14

1. Za szczególną działalność społeczną i zawodową członek Związku może być wyróżniony lub (i) nagrodzony. Międzyzakładowy Zarząd Związku może wyróżnić członka odznaką „ZA ZASŁUGI DLA MZZG KWB „KONIN” S. A. – brązową, srebrną lub złotą. Odznaką mogą być także wyróżniane osoby i organizacje współpracujące z MZZG.
2. Członek Związku lekceważący swoje obowiązki lub postępujący w sposób niezgodny ze Statutem może być po uprzednim wysłuchaniu ukarany:
– ostrzeżeniem,
– upomnieniem,
– zawieszeniem w prawach członkowskich na okres do 6-ciu miesięcy lub wykluczony ze Związku.
3. Uchwały w przedmiocie wyróżnień i kar podejmuje Międzyzakładowy Zarząd Związku.
4. Członek Związku ma prawo w ciągu 30 dni odwołać się od nałożonych przez Międzyzakładowy Zarząd Związku kar przewidzianych Statutem do najbliższego posiedzenia Międzyzakładowej Konferencji Delegatów.
IV Zasady organizacyjne i struktura Związku.

§ 15

1. Najwyższym organem Związku jest Międzyzakładowa Konferencja Delegatów.
2. W Międzyzakładowej Konferencji Delegatów biorą udział z głosem decydującym delegaci.
3. Międzyzakładową Konferencję Delegatów zwołuje Międzyzakładowy Zarząd Związku.
4. Do zadań Międzyzakładowej Konferencji Delegatów należy:
- ustalenie programu działania Związku
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Międzyzakładowego Zarządu i
Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej
- uchwalenie Statutu Związku
- dokonywanie zmian w Statucie Związku
–  zatwierdzanie ordynacji wyborczej
- ustalenie składu liczbowego Międzyzakładowego Zarządu Związku i Międzyzakładowej
Komisji Rewizyjnej Związku
- wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym przewodniczącego Międzyzakładowego
Związku Zawodowego Górników i członków Międzyzakładowego Zarządu Związku oraz
Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej Związku
- uchwalenie ogólnych zasad gospodarki finansowej i majątkowej
- wysokości składki członkowskiej i jej podział
- rozpatrywanie wniosków i postulatów
- podejmowanie uchwał w sprawie odwoływań członków Związku od decyzji
Międzyzakładowego  Zarządu Związku zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych i Statutem
Związku
- podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku
–  na wniosek Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej lub członków Związku udzielanie lub
odmawianie udzielenia Międzyzakładowemu Zarządowi Związku absolutorium. W głosowaniu
na udzielenie absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Międzyzakładowego Zarządu
Związku.
 – Międzyzakładowa Konferencja Delegatów jest prawomocna jeżeli bierze w niej udział co
najmniej 50 % + 1 delegat.
5. Na mocy uchwały Międzyzakładowego Zarządu Związku, Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 20 % ogólnej liczby członków Związku, Międzyzakładowy Zarząd Związku zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnej Międzyzakładowej Konferencji Delegatów nie później niż w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajna Międzyzakładowa Konferencja Delegatów obraduje tylko nad tymi sprawami, dla których została zwołana.
6. Uchwały sprzeczne z Ustawą o Związkach Zawodowych i Statutem mogą być zawieszone lub uchylone przez organ rejestrujący ten Związek.

§ 16
1. Organami Związku są:

a) Międzyzakładowa Konferencja Delegatów.

b) Międzyzakładowy Zarząd Związku.

c) Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna Związku.

3. Kadencja organów trwa 4 lata.
4. Organy Związku zobowiązane są strzec samorządności, niezależności Związku oraz dobrowolności członkostwa Związku.
5. Wszystkie władze związkowe są wybieralne i zobowiązane do składania przed członkami Związku sprawozdań ze swojej działalności w połowie kadencji.

§ 17

Organy Związku są wybierane na następujących zasadach:
1. Nie ogranicza się liczby kandydatów.

2. Głosuje się na poszczególnych kandydatów.

3. Głosowanie jest tajne.

4. Przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników Kopalni Węgla Brunatnego “Konin” S.A. wybiera Międzyzakładowa Konferencja Delegatów w odrębnym głosowaniu tajnym.

5. Kandydat zobowiązany jest ujawnić wszystkie pełnione funkcje poza związkowe.

6. Kandydat do władz związkowych musi posiadać 3-letni staż związkowy.

7. Międzyzakładowa Konferencja Delegatów zatwierdza ordynację wyborczą zgodnie z w/w zasadami.

§ 18
Do zadań członka władz Związku należy:
1. Aktywne uczestniczenie w pracach Związku.
2. Reprezentowanie interesów środowiska pracowniczego, utrzymania z nim kontaktów, wysłuchiwanie uwag i propozycji członków Związku, oraz przenoszenie ich na posiedzenia organów Związku.

§ 19

Odwołanie członka władz Związku i wygaśnięcie mandatu:
1. Członkowie wybrani do władz związkowych, którzy zawiedli zaufanie wyborców mogą być na ich wniosek odwołani przez Międzyzakładową Konferencję Delegatów.
2. Odwołanie następuje w drodze Uchwały Międzyzakładowej Konferencji Delegatów.
3. Uchwała o odwołanie członka władz Związku powinna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.
4. Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
– rezygnacji z mandatu,
– odwołanie przez wyborców w trybie określonym Statutem,
– wystąpienia lub wykluczenia ze Związku,
– rozwiązania stosunku pracy,
– wyjazdu na pobyt stały za granicę,
– utraty praw obywatelskich,
– niemożliwości pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 1/2 kadencji,
– śmierć członka władz Związku,

§ 20

Struktura Związku wygląda następująco:
1. Międzyzakładowa Konferencja Delegatów.

3. Międzyzakładowy Zarząd Związku liczy od 22 do 27 członków. W skład Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników KWB “Konin” S.A. wchodzi:
Przewodniczący MZZG, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz, przewodniczący zarządów zakładowych oraz wybrani członkowie Zarządu przez Konferencję.

3. Zarządy Zakładowe (Klub Seniora dla emerytów i rencistów) liczą od 2 do 15 osób.

4. Grupy Związkowe.

5. Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna liczy 3 do 5 osób. W skład MKR wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, oraz członkowie.

§ 21

W okresie pomiędzy Międzyzakładowymi Konferencjami Delegatów najwyższą władzą Związku jest Międzyzakładowy Zarząd Związku, który kieruje całokształtem działalności Związku, a w szczególności:

1. Realizuje uchwały Międzyzakładowej Konferencji Delegatów.
2. Współdziała na zasadzie partnerstwa z kierownictwem Zakładu Pracy i innymi Związkami Zawodowymi we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku.
3. Bierze udział w pracach dotyczących tworzenia, stosowania i interpretacji regulaminu pracy.
4. Zarządza majątkiem Związku.
5. Powołuje w zależności od potrzeb sekcje, komisje i zespoły problemowe, które są zespołami opinio-doradczymi i wnioskującymi do władz Związku.
6. Z upoważnienia władz Związku komisje problemowe i sekcje zawodowe mogą prowadzić kontrole działalności pracy wybranych zagadnień.
7. Nadzoruje działalność Społecznej Inspekcji Pracy.
8. Przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku.
9. Organizuje konsultacje z członkami Związku na temat istotnych problemów załogi, które wykorzystuje w kontaktach z kierownictwem Zakładów, organami i czynnikami poza zakładowymi.
10. Składa Międzyzakładowej Konferencji Delegatów sprawozdanie ze swej działalności i gospodarki finansowej.
11. Wybiera ze swego grona na wniosek Przewodniczącego dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza związku.
12. Określa uprawnienia Zarządów Zakładowych i grup Związkowych.
13. Zbiera się w zależności od potrzeb co najmniej raz w miesiącu.
14. Kieruje zbiorowymi działaniami Związku.
15. Po wykorzystaniu ustalonych sposobów rokowań i nie osiągnięcia rozstrzygnięcia podejmuje decyzję o przeprowadzeniu strajku zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych.
16. Zwołuje Międzyzakładową Konferencję Delegatów co dwa lata. Termin zebrania oraz porządek obrad podaje do wiadomości delegatom nie później niż na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia obrad.
17. Ustala zasady wyboru delegatów na Konferencje Zakładowe, a także zasady wyboru delegatów na Międzyzakładową Konferencję Delegatów.
18. Dokonuje uzupełnienia władz Związku w wyniku wygaśnięcia mandatu na okres do zakończenia kadencji w kolejności wynikającej z protokołu Komisji Skrutacyjnej Międzyzakładowej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej.
19. Dokonuje wyboru spośród członków Zarządu Przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników na czas do najbliższej Międzyzakładowej Konferencji Delegatów w przypadku rezygnacji zgonu lub innych istotnych, a nieprzewidywalnych zdarzeń dotyczących wybranego Przewodniczącego Związku.
20. Ustalanie i zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku w ramach określonych w § 20.

§ 22

MZZG KWB “Konin” S.A. na zewnątrz reprezentuje
a) samodzielnie Przewodniczący
b) łącznie wiceprzewodniczący i sekretarz

§ 23

Zarządy Zakładowe Związku tworzą grupowi Związkowi danego zakładu wraz z Przewodniczącymi Zakładu oraz wybranymi członkami Międzyzakładowego Zarządu Związku.

§ 24

1. Do zakresu Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie realizacji uchwał i postanowień władz Związku, oraz załatwianie wniosków i skarg dotyczących działalności Związku,
b) przedkładanie Międzyzakładowej Konferencji Delegatów sprawozdań ze swej działalności,
c) dokonywanie oceny projektów preliminarzy budżetu, jak też sprawozdań z realizacji budżetu pod względem prawidłowości legalności i celowości wydatkowania funduszy zgodnie z ich przeznaczeniem,
d) w przypadku stwierdzenia zarządzania majątkiem Związku niezgodnie ze Statutem lub przepisami prawa jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku, Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Międzyzakładowy Zarząd Związku.
2. Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Posiedzenia Komisji powinny odbywać się minimum raz na pół roku.
4. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Międzyzakładowego Zarządu Związku.
5. Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie członkami władz Związku.

V Majątek Związku.
§ 25

Podstawowy Majątek Związku powstaje:
1. Ze składek członkowskich tj. 0,8 % wysokości zarobków brutto płaconych miesięcznie.
2. Dla emerytów i rencistów 0,25 % wysokości renty lub emerytury miesięcznie. Emeryci i renciści powyżej 75 roku życia są zwolnieni z opłat składek członkowskich jednak mogą wnosić składkę w wysokości przez nich deklarowanej.
3. Z dotacji, subwencji, darowizn, zapisów, prowadzonej działalności gospodarczej i innych źródeł. Przyjęcie dotacji, subwencji, darowizny i zapisów nie może być uzależnione od warunków kolidujących z celem i zasadami Związku.
4. Wpłacona składka członkowska nie podlega zwrotowi.

§ 26

1. Podstawą działalności finansowej Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji Międzyzakładowego Zarządu Związku.
2. Budżet uchwala Międzyzakładowy Zarząd Związku na okres roczny.
3. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby uprawnione do reprezentowania Związku.
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnione:
– przewodniczący z jednym wiceprzewodniczącym lub sekretarzem,
– oraz wiceprzewodniczący z sekretarzem.
Do składania oświadczeń woli zawsze wymagane są łącznie podpisy dwóch osób.
4. W celu zbywania, przekazywania lub likwidacji środków majątkowych wymagana jest uchwała Międzyzakładowego Zarządu Związku.

VI. Świadczenia statutowe.

§ 27

Związek wypłaca na rzecz członków świadczenia z tytułu:
1. Urodzenie dziecka.

2. Zgonu członka Związku.

3. Zgonu członka rodziny tj. współmałżonka, rodziców, teściów, a także dzieci jeżeli się uczą w szkołach do 25-go roku życia o ile są na wyłącznym utrzymaniu członka Związku i wspólnie z nim zamieszkują.

4. Odejścia na emeryturę lub rentę.

5. Choroby trwającej nieprzerwanie ponad 30 dni, dla pracujących członków raz na 12 miesięcy.

6. Zapomogi losowej po spełnieniu wymagań regulaminu:
– pracujący członek związku, raz na 24 miesiące,
– emeryt rencista raz na 12 miesięcy,

7. Zawarcia związku małżeńskiego.

8. Z tytułu 50-Lecia pożycia małżeńskiego.

9.Kosztów przejazdu do sanatorium – ryczałt w wysokości ustalonej Regulaminem przyjętym przez Zarząd MZZG.

10. Wysokość świadczeń określa Międzyzakładowy Zarząd Związku. Powyższe uprawnienia nabywa członek po półrocznej przynależności (opłacania składek) do Związku (nie dotyczy § 11 pkt 2 ). Przysługujące prawo do świadczeń wygasa po upływie 6 miesięcy od daty zaistnienia uprawnienia, jeżeli uprawniony nie złożył wniosku w tym terminie o jego wypłacenie.

§ 28

Osobom pozostającym bez wynagrodzenia na skutek działalności związkowej Związek udziela pomocy finansowej. Pomocy takiej udziela Związek również w przypadku pozostawania pracownika bez wynagrodzenia na skutek strajku ogłoszonego przez Związek.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 29

Wątpliwości wynikłe na tle interpretacji niniejszego Statutu rozstrzyga Międzyzakładowy Zarząd Związku.

§ 30

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Górników KWB “Konin” S.A. ma prawo dokonywać oceny warunków pracy, płacy i bytu pracowników. W tym celu kierownictwo KWB ”Konin” S.A. i jej władze nadrzędne zapewniają Związkowi pełną informację o sytuacji społecznej i gospodarczej zakładu, z zastrzeżeniem zachowania przez Międzyzakładowy Związek Zawodowy Górników KWB ”Konin” S.A. tajemnicy państwowej, gospodarczej i służbowej.
§ 31

1. Na wniosek Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników, kierownik zakładu pracy obowiązany jest delegować pracownika do pełnienia funkcji z wyboru w międzyzakładowej organizacji związkowej.
2. Pracownikowi takiemu przysługują od zakładu pracy wszystkie świadczenia, wynikające ze stosunku pracy z uwzględnieniem skutków prawa do awansowania.
3. Międzyzakładowy Zarząd Związku będzie każdorazowo występował do kierownika zakładu pracy o oddelegowanie pracownika do pracy związkowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas pełnienia doraźnej funkcji związkowej zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych.

§ 32

Rozwiązanie stosunku pracy z członkiem Międzyzakładowego Zarządu Związku (delegatem związkowym) może nastąpić tylko z przyczyn przez niego zawinionych i za zgodą Międzyzakładowego Zarządu Związku zgodnie z kodeksem pracy.

§ 33

Rozwiązanie stosunku pracy z członkiem Zarządu Zakładowej organizacji związkowej lub grupowym związkowym wymaga uprzednio zgody Międzyzakładowego Zarządu Związku.

§ 34

Ochroną przez Międzyzakładowy Zarząd Związku są objęci przez okres trzech lat działacze związkowi pełniący w okresie poprzedzającym kierownicze funkcje w związku.

§ 35

Gromadzenie funduszu strajkowego oraz wysokość określa Międzyzakładowy Zarząd Związku. Gromadzenie funduszu strajkowego ustala Zarząd do wysokości 10 % ogólnych wpływów ze składek członkowskich. Gromadzony fundusz będzie akumulowany na specjalnym koncie związkowym.
Uruchomienie środków z powyższego konta może być dokonane za zgodą Międzyzakładowego Zarządu Związku.

§ 36

Do władz Związku nie mogą kandydować: członek Zarządu PAK KWB „KONIN” S. A., Dyrektor, jego zastępcy, Główny Księgowy, członek Zarządu Spółek powstałych na majątku Kopalni lub powiązanych kapitałowo z PAK KWB „KONIN” S. A. oraz kierownicy zakładów i pionów Kopalni.
§ 37

Związek będzie starał się wpływać na politykę kadrową poprzez kontakty z Radą Nadzorczą oraz przedstawicielem załogi w Zarządzie Spółki.

§ 38

Do celów informacyjnych i propagandowych na zewnątrz Związku, Związek będzie reprezentowany przez uprawnionego rzecznika prasowego lub upoważnioną osobę przez Międzyzakładowy Zarząd Związku.

§ 39

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku większością 3/4 głosów Międzyzakładowej Konferencji Delegatów określa ona tryb likwidacji oraz cele na jakie może być użyty majątek Związku.
Czynności związane z likwidacją Związku, dokonuje Komisja Likwidacyjna wyłoniona przez Międzyzakładową Konferencję Delegatów. Z prowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Sądzie, w którym Związek jest zarejestrowany.

§ 40

Międzyzakładowy Zarząd Związku posługuje się pieczątką z napisem: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Górników Kopalni Węgla Brunatnego “Konin” S.A.

§ 41

Statut niniejszy wchodzi w życie po zarejestrowaniu w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Statut zarejestrowano w KRS w dniu15.10.2009roku

Comments are closed.